Udostępnienie dokumentacji medycznej

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:


1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać w

Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, I piętro pok. nr 130)


2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,

3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.


Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 27 pkt 2 i art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

1. Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości
0,81 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji

2. Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości
8,11 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji

3. Za odpis, wyciąg lub kopię dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości 1,62 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji


Wniosek do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej


Szczegółowe informacje można uzyskać:

Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń (I piętro pok. nr 130)
od poniedziałku do piątku: 8.00 -14.00
tel. (46) 864 95 41

e-mail: u.plywaczewska@szpitalsochaczew.pl