Regulamin sprawowania dodatkowej opieki

Udział rodziny lub innych upoważnionych osób w dodatkowej opiece nad pacjentem hospitalizowanym zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego, ułatwia adaptacje w środowisku szpitalnym, a także zachowuje rodzinne więzi emocjonalne i pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb pacjenta w nowych warunkach.

Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów po operacjach i w stanach ciężkich, przewlekle chorych, dzieci lub kobiet w czasie ciąży, porodu i  połogu.  Dlatego zachęcamy do współpracy z personelem medycznym w sprawowaniu opieki nad swoim bliskim chorym hospitalizowanym w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie - w miarę swoich możliwości, potrzeb i warunków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez rodzinę, osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad dzieckiem lub pacjentką  w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Pacjent (lub jego rodzina) ponosi koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (dotyczy w szczególności całodobowej opieki sprawowanej w Oddziale Pediatrycznym). Wysokość opłaty rekompensującej koszty poniesione przez Szpital określa cennik stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Szpitala - dostępny jest on w sekretariatach oddziałów. Dodatkowa opieka na rzecz chorego jest świadczona dobrowolnie, tylko na życzenie i prośbę pacjenta i/lub osoby bliskiej/rodziny i nie ma charakteru obowiązku lub przymusu. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem, może ją realizować po uzyskaniu zgody na jej zakres, miejsce i czas, od ordynatora lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w oddziału szpitalnym, na którym pacjent przebywa.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie Regulaminem sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem oraz stosowanie się do zawartych w nim uregulowań.

Regulamin-dodatkowej-opieki-nad-pacjentem.pdf