Rejestracja
Rejestracja telefoniczna

czynna od  poniedziałku  do  piątku
w godz. od 7.30  do 15.00  
tel:  (46) 864-97-00
rejestracja do Poradni Stomatologicznej
tel. (46) 864-96-82
 

Rejestracja ogólna czynna:

Poniedziałek-  7.30 - 18.00
Wtorek-  7.30 - 18.00
Środa-  7.30 - 18.00
Czwartek-  7.30 - 18.00
Piątek-  7.30 - 16.00INFORMACJE OGÓLNE

 

W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej w tym np. porady specjalistycznej, zabiegów rehabilitacyjnych pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

 

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 

W przypadku gdy pacjent nie może się stawić w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej  w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą listę oczekujących lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

 

W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

 

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do poradni specjalistycznej:

·         Dowód osobisty.

·         W przypadku dzieci do lat 18-stu zgłaszających się do Poradni Stomatologicznej niezbędne jest okazanie odpisu aktu urodzenia dziecka lub legitymacji szkolnej lub dowodu tymczasowego lub paszportu.

·         W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu zgłaszających się do Poradni Stomatologicznej niezbędne jest okazanie stosownego dokumentu (np. karta ciąży) potwierdzającego ciążę lub okres połogu.

·         Skierowanie do Poradni Specjalistycznej.

 

Rejestracja elektroniczna

Na adres rejestracja@szpitalsochaczew.pl należy przesłać e-mail zawierający następujące dane:

  • imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • nazwę Poradni (chcąc zarejestrować pacjenta do konkretnego lekarza z danej Poradni należy dodatkowo wpisać jego nazwisko),
  • czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
  • numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty,
  • formę przekazania informacji zwrotnej o zarejestrowaniu pacjenta: e-mail, telefonicznie, sms.

W ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania maila pacjenci otrzymają odpowiedź w wybranej przez siebie formie. Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.